รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
วันที่ 15 - 19 เมษายน 2561
Update ครั้งล่าสุด
     20 ม.ค. 61 

วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – เซินเจิ้น
10.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airlines 
14.05 น.
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK 384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )
18.05 น.
เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา
ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว..นำท่าน เดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น โดยรถโค้ชใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง) ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระด้วยตัวของท่านเองในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 45-60 นาที
จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1 )
ที่พัก century plaza หรือ  Perthden  Hotel or CAA Holy Hotel

วันที่สอง เซินเจิ้น – ร้านยาบัวหิมะ – ร้านหยก -  กวางเจา - ช้อปปิ้งถนนจาวเซี่ยจิ๋ว
เช้า
รับประทานอาหาร  ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 2 )
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ ให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน และนำท่านชมสินค้า ร้านหยก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา  ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง  (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง)
กลางวัน
รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 )
กวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีนและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคใต้ของจีนตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี ครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาว ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกวางเจามีอีกชื่อหนึ่งว่า “ เมืองแพะ” ” เล่ากันว่าเคยมีเซียนห้าองค์ขี่แพะที่ปากคาบรวงข้าวเดินทางมาถึงเมืองกวางโจวและอวยพรให้ถิ่นนี้ “ ไม่มีความอดอยากชั่วนิรันดร์” หลังจากที่เซียนหายตัวไป แพะทั้งห้าก็กลายเป็นหินหลังจากนั้นเป็นต้นมา กวางเจาก็ได้ชื่อว่า “เมืองแพะ”  
จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว เป็นถนนคนเดินที่มีความยาว ถึง 1,218 เมตร ตัวอาคาร บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบโบราณ เป็นย่านการค้าที่มีชื่อมาแต่โบราณประมาณ150 ปีก่อน สมัยสงครามฝิ่ นปีค.ศ.1840 ที่พระราชสำนักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ
เย็น
รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4 )
ที่พัก HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 – พิเศษอาหารเย็น  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรม ( มื้อที่ 5 )
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสน ใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่ 
ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน) 
เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6 ) ***พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ที่พัก HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 – เซินเจิ้น – โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม
เช้า
รับประทานอาหาร ณ  โรงแรม ( มื้อที่ 7 )
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสน ใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน) 
หลังจากทานอาหารค่ำเรียบร้อย  นำท่านเดินทางกลับสู่เซินเจิ้นโดยรถ  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง)
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
พาท่านดูโชว์สวยงามอลังการของเมืองเซิ้นเจิ้น ณ หมูบ้านวัฒนธรรม 
ที่พัก
century plaza หรือ  Perthden  Hotel or CAA Holy Hotel

วันที่ห้า
เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน    
เช้า
รับประทานอาหาร ณ  โรงแรม ( มื้อที่ 9 )
สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถโค้ช 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร ณ วันเดินทาง) 
จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี คนทั่วไปและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ   แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัว  ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดี   มีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้ 
จากนั้นนำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน  วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นำชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบจิวเวอร์รี่   ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับต่าง ๆ ได้ในราคาพิเศษ 
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (10)
จากนั้น ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  เช่น  OceanTerminal,  Harbour City สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.50 น.
ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

                    Copyright © 2012-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

offline Close

Image